فارسی English Turkce
  • چاپ دوم جدیدترین کتاب کامران رسول زاده "مردماهی"/مجموعه شعر مصور به دو زبان فارسی و ترکی
  • اسمش را خودکشی نگذار،
    حتی نهنگی مثل من
    که عمق اقیانوس را دیده
    دلش برای سواحل تو تنگ می شود...